Pages

Finala resultat från RWD studie AVENANCE | Dr. Philippe Bartélémy

Dr Bartélémy delar finala data från AVENANCE - en fransk icke-interventions RWD-studie som följer upp effekt och säkerhet med BAVENCIO (avelumab) som 1L underhållsbehandling av UC-patienter.

Pages

Behandling av mRCC-patienter med hjärnmetastaser | Prof. Günter Niegeisch

Behandling av njurcancerpatienter med hjärnmetastaser är utmanande och fler prospektiva studier behövs. Se Professor Negrier berätta hur hon resonerar kring behandlingen av dessa patienter.

Pages

mRCC - behandling av patienter med sarkomatoida drag | Prof. Daniel Heng

Professor Daniel Heng väljer sin höjdpunkt från IMDC på ESMO i år och berättar mer om vilka data vi har idag om behandling av patienter med sarkomatoid mRCC.

Pages

Doktor Petros Grivas om behandlingslandskapet inom urotelial cancer

I denna intervju delar Dr Grivas bland annat sina reflektioner kring ESMO i Paris samt hur han tror att man i framtiden ytterligare kan optimera behandlingen för UC-patienter.

Pages

Inspirationsföreläsning om en akademisk karriär med Professor Thomas Powles

En inspirerade föreläsning med Professor Thomas Powles, Barts Cancer Institute, London, UK om en akademisk karriär inom utveckling av cancerläkemedel inom GU.

Pages

Immunterapi som underhållsbehandling eller i andra linje? Dr. Petros Grivas

Vad är skillnaden mellan underhållsbehandling med immunterapi och andra linjens immunterapi? Här förklarar Dr. Grivas skillnaden mellan dessa två koncept och vad detta innebär för patienten.

Pages

När sätter man in avelumab efter kemoterapi? Dr. Petros Grivas

När ska man sätta in avelumab underhållsbehandling efter den sista dosen kemoterapi? Här ger Dr. Grivas sin syn på detta.

Pages

Hur många cykler kemoterapi innan avelumab? Dr. Petros Grivas

Kan man påbörja avelumab underhållsbehandling redan efter till exempel tre cykler av kemoterapi om patienten uppvisar komplett sjukdomsrespons? Här ger Dr. Grivas sin syn på detta.

Pages

Hantering av biverkan diarré| Prof. Mosche Ornstein

Hur hanteras en biverkan som diarré vid kombinationsbehandling med CPI och TKI vid avancerad njurcancer?

Pages

Information till patient vid insättning av CPI och TKI | Prof Moshe Ornstein

Vid initiering av kombinationsbehandling med immunterapi med checkpointhämmare och TKI vid avancerad njurcellscancer är det viktigt att informera patienten om möjliga biverkningar med de två alternativen, vad de behöver vara uppmärksamma på och när de behöver kontakta vården.

Pages

Kombinationen CPI och TKI - terapihantering| Prof. Mosche Ornstein

Patienter som behandlas med en kombination av immunterapi och TKI behöver vara observanta på potentiella immunrelaterade biverkningar redan från första behandlingsdagen. De skall informeras att kontakta behandlande klinik även vid lindriga symptom.

Pages

Kombinationen CPI och TKI - dosering| Prof. Mosche Ornstein

Hur optimeras dostitrering av axitinib vid kombination av immunterapi med checkpointhämmare och TKI-behandling med axitinib?

Pages

Användning av kortikosteroider vid behandling med checkpointhämmare (CPI) | Prof. Mosche Ornstein

När man misstänker immunrelaterade biverkningar då immunterapi och TKI-behandling kombineras, är det mycket viktigt att påbörja steroidbehandling tidigt.

Pages

Kommer biverkan från CPI eller TKI?| Prof. Mosche Ornstein

För patienter med njurcancer som behandlas med en kombination av checkpointhämmare och TKI kan biverkningarna överlappa, så det är viktigt att utreda orsaken till biverkningarna för rätt hantering.