Webinar - Treating urothelial cancer in a changing environment

Dr Petros Grivas, MD, PhD, University of Washington, USA
Onkolog Lennart Åström, ÖL Kirurgkliniken, Halmstad

I denna föreläsning fokuserar Dr Grivas på utvecklingen av behandlingen av avancerad (metastaserad) urotelial* cancer.

Det terapeutiska landskapet för behandling av cancer i urinvägarna har förändrats avsevärt tack vare nya studier, som visat vilka behandlingar som kan vara effektiva gällande överlevnad, prognos, reduktion av symptom och biverkningar. Vissa patienter med cancer i urinblåsan uppnår effekt under längre tid. Forskning pågår för att försöka finna biomarkörer, som skulle kunna påvisa vilka patienter med urotelial cancer som kan få förbättrad prognos och överlevnad.

Dr Grivas tar upp flera studier som utvärderar olika behandlingsstrategier för urotelial cancer, som immunterapi som underhållsbehandling, i olika kombinationer med kemoterapi, eller i kombination med annan immunterapi.

Han redovisar betydelsen av resultaten av JAVELIN Bladder 100-studie, där han var huvudprövare - och där Bavencio (avelumab) jämfördes med bästa stödjande vård som första linjens underhållsbehandling för patienter med avancerad urotelial cancer. Primära effektmått var total överlevnad (OS) hos alla randomiserade patienter och hos PDL1-positiva patienter. Överlevnadsvinster kunde påvisas i samtliga subgrupper oavsett PD L1 status eller tidigare kemoterapi. Inga grad 4/5 immunrelaterade biverkningar rapporterades och enbart 7% grad 3. Endast i 11,9% av fallen ledde biverkningarna till att patienterna avbröt behandlingen.

Resultaten från studien har lett till NT-rekommendation för Bavencio för urotelial cancer i Sverige. Klinikerna i Sverige försöker nu få in denna behandling av urinblåsecancer i klinisk praxis.

*Urotelial cancer kan manifestera sig i hela urinvägarna, men urinblåsecancer är den vanligaste uroteliala tumören. Tre av fyra patienter med urinblåsecancer har synligt blod i urinen som debutsymtom.2

Referenser:

  1. BAVENCIO (avelumab) Produktresumé www.fass.se
  2. Regionalt Cancercentrum Kunskapsbanken Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna 2021

Webbsändningar och videos