Webinar POST ASCO GU - med fokus på njurcancer och urotelial cancer

Från insikter av dagens forskning till klinisk nytta
Professor Daniel Heng inleder med en analys av applicering av IMDC*-kriterierna för njurcancer för olika patientgrupper och anpassning av dessa på nya möjliga behandlingskombinationer i eran av immunterapi som första linjens behandlingsval. Han tar också upp betydelsen av Real-World Evidence (RWE) för att eftersöka eventuell effekt av nya behandlingsmönster och sekvensering vid cancer i njurarna.

Han diskuterar nya rön vid behandling av icke klarcellig njurcancer, av metastaser i pankreas vid njurcancer och olika aspekter på cytoreduktiv nefrektomi i immunterapi-eran.

Får fler njurcancerpatienter tillgång till flera linjers behandling nu i immunterapi-eran?
Onkolog Ricky Frazer tar upp en studie som jämför olika alternativ av systemisk cancerbehandling (SACT) vid metastaserad njurcellscancer. Det bedöms vara viktigt att patienter får tillgång till bästa möjliga behandling i första linjen vid njurcancer för bästa prognos.

Vid ASCO GU presenterades data inom urotelial cancer på en ny möjlig behandlingsstrategi, Antibody Drug Congugates (ADC), antikroppar, som bär på ett cytostatikum, som skall levereras till cancercellerna för bekämpning.

Vidare presenterades uppföljningsdata av studier, som ligger till grund för ESMO:s kliniska riktlinjer för cancer i urinblåsan och observationsdata av följsamheten till dessa.

Biomarkörer diskuteras mycket på ASCO GU; från definition av olika subgrupper bland patienter med blåscancer till kartläggning av tumörers mikromiljöer. Flera abstracts hade studerat vilka faktorer, som har prognostiska eller prediktiva värden, för eventuell framtida selektion av patienter för vissa behandlingar vid cancer i urinblåsan. Det krävs validering i prospektiva studier innan det kan implementeras i klinisk verksamhet.

*IMDC - International mRCC Database Consortium

Webbsändningar och videos