Terapihantering BAVENCIO mUC

Terapihantering av Bavencio (avelumab) vid Urotelial cancer (UC) sammanfattad av Strategic Healthcare Partner på Pfizer.*

Immunterapin Bavencio är avsedd som monoterapi för första linjens underhållsbehandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer, som är progressionsfria efter platinabaserad kemoterapi. NT-rådet rekommenderar Bavencio och det finns även med i det nationella vårdprogrammet för urinblåsecancer och cancer i urinvägarna. 1,2

Dosering av Bavencio är 800 mg administrerat intravenöst under 60 min varannan vecka till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Uppskjuten dosering eller avbruten behandling kan bli nödvändig beroende på patientens säkerhet och tolerabilitet. Patienter ska premedicineras med antihistamin och paracetamol inför de första fyra infusionerna med Bavencio.

Säkerheten för Bavencio har utvärderats hos fler än 2000 patienter med solida tumörer, metastaserat Merkelcellscancer, eller lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer i kliniska studier.

De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna med Bavencio i registreringsstudien JAVELIN Bladder 100 var trötthet, klåda och urinvägsinfektion. Bavencio associeras med immunrelaterade biverkningar och de vanligaste i studien var hypotyreos, utslag och makulopapulöst exantem. Det rapporterades inga grad 4 till 5 immunrelaterade biverkningar och enbart 7 % av grad 3. Högdos kortikosteroider behövde enbart användas till 9 % av patienterna i studien.1

Informationsmaterial

  • Terapihanteringsguide med riktlinjer för hur man kan hantera misstänkta immunrelaterade biverkningar och andra sorters biverkningar.
  • Informationsmaterial till patienter som får behandling med Bavencio med information om sjukdomen, vad de kan förvänta sig under behandlingen, vilka biverkningar de kan få och när de skall kontakta vården.

Materialet kan beställas eller laddas ned här: https://www.bavencio.se/bestall-material

*Urotelial cancer kan manifestera sig i hela urinvägarna, men urinblåsecancer är den vanligaste uroteliala tumören. Tre av fyra patienter med urinblåsecancer har synligt blod i urinen som debutsymtom.2

  1. BAVENCIO (avelumab) Produktresumé www.fass.se
  2. Nationellt vårdprogram: Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör, 2021-12-20 Version 4.1

Webbsändningar och videos