Terapihantering BAVENCIO+ axitinib mRCC

Terapihantering av Bavencio (avelumab) i kombination med axitinib vid behandling av avancerad njurcellscancer (RCC), den vanligaste formen av cancer i njuren, sammanfattad produktchef på Pfizer.

Administrering och dosering vid njurcellscancer
Bavencio ges som en IV infusion en gång varannan vecka i en flatdose.1 Administrera kombinationen Bavencio och axitinib enligt rekommenderad dosering fram till sjukdomsprogression, eller oacceptabel toxicitet. Uppskjuten dosering eller avbruten behandling kan bli nödvändig beroende på individuell säkerhet och tolerabilitet. Axitinib tas peroralt och dosen ökas eller minskas baserat på individuellt svar.1

Biverkningar kan vara orsakade av både TKI och immunterapi, genom s.k. överlappande toxicitet. Första steget är då att sätta ut axitinib och se om symptomen snabbt förbättras, vilket talar för en TKI-relaterad toxicitet. Då kan man relativt fort utesluta immunrelaterad biverkan. TKI-behandlingen kan sedan återupptas efter klinisk bedömning. För Bavencio kombinerat med axitinib mot njurcancer var de vanligaste biverkningarna diarré, hypertoni, trötthet, illamående, dysfori, minskad aptit, hypotyreos, hosta, huvudvärk, dyspné och artralgi.

Exempel på immunrelaterade biverkningar som kan härledas till Bavencio i kombinationsbehandling vid njurcancer är hypotyreos, pneumonit och hyperglykemi. I studien JAVELIN Renal 1011 var de flesta immunrelaterade biverkningarna reversibla och hanterades genom tillfällig eller permanent utsättning av Bavencio, eller administrering av kortikosteroider och/eller understödjande behandling.1

Informationsmaterial om terapihantering med fokus på biverkningar; om frekvens, mediantid till debut, duration, vilken behandling som kan ges och vilka åtgärder man ska vidta beroende på svårighetsgraden finns på hemsidan för Bavencio.

För patienter som behandlas för njurcellscancer finns en behandlingsdagbok och en hälsoguide. Utbildningsmaterialet till patienter är till för att informera om eventuella immunrelaterade biverkningar och i så fall kontakta behandlande klinik så snart som möjligt.

  1. BAVENCIO (avelumab) Produktresumé www.fass.se

Webbsändningar och videos