Kombinationen CPI och TKI - terapihantering

Prof. Moshe Ornstein, Medical Oncologist, Cleveland Clinic Taussig Cancer Institute

För patienter med njurcancer som behandlas med en kombination av immunterapi med checkpointhämmare (CPI) och TKI behandling måste man vara mycket observant på potentiella immunrelaterade biverkningar.1

Från första behandlingsdagen bör man observera minsta förändring av klinisk status, till exempel andfåddhet, magsmärtor, diarré, huvudvärk, utslag, feber, som kan vara biverkningar i samband med checkpointhämmare. Det omfattar alla former av inflammation, som pneumonit, hepatit, kolit, etc.

Patienten skall informeras att kontakta behandlande klinik även vid lindriga symptom. Vid misstanke om biverkningar relaterade till immunterapin, som pneumonit, kolit, eller hepatit, är det mycket viktigt med snabb handläggning och insättning av systemiska kortikosteroider. När patienten har påbörjat denna behandling för sin njurcancer krävs ett multidisciplinärt team för bästa möjliga behandlingsresultat.

Sammanfattningsvis är tre faktorer avgörande för bästa möjliga resultat i samband med biverkningar vid behandling av cancer i njurarna med checkpointhämmare:

  1. Utbilda patienten
  2. Sätta in kortikosteroider tidigt
  3. Multidisciplinärt team som kan stötta patienten

Referens:

  1. BAVENCIO (avelumab) Produktresumé www.fass.se

Webbsändningar och videos