Kombinationen CPI och TKI - dosering

Prof. Moshe Ornstein, Medical Oncologist, Cleveland Clinic Taussig Cancer Institute

Kombinationen CPI och TKI – dosering

För patienter med njurcellscancer, en form av njurcancer, som behandlas med kombination av immunterapi med checkpointhämmare (CPI) och TKI, i detta fallet axitinib, är frågan hur man optimerar dostitrering av axitinib.

Axitinib i kombinationsbehandling vid njurcancer hanteras på samma sätt som vid monoterapi. Eftersom axitinib har linjär farmakokinetik, leder en högre dos till högre plasmanivå, vilket i sin tur förbättrar effekten. Men för den enskilda patienten vet man inte korrekt dos. Patienter som får kombinationsbehandling får behålla dosen för checkpointhämmaren, men för TKI-behandlingen med axitinib så rekommenderas att justera till högsta tolererade dos.1

Sammanfattningsvis förblir dosen för checkpointhämmaren stabil, men för TKI-behandlingen med axitinib rekommenderas att göra som vid monoterapi; att höja till högsta tolererade nivå.

  1. BAVENCIO (avelumab) Produktresumé www.fass.se

Webbsändningar och videos