Information till patient vid insättning av CPI och TKI

Prof. Moshe Ornstein, Medical Oncologist, Cleveland Clinic Taussig Cancer Institute

Information till patient med njurcancer vid insättning av kombination av immunterapi med checkpointhämmare och TKI-behandling1

Vid initiering av kombinationsbehandling med checkpointhämmare och TKI vid avancerad njurcellscancer (RCC), en form av njurcancer, är det viktigt att gå igenom möjliga biverkningar med de två alternativen och informera patienten om vad de behöver vara uppmärksamma på.

TKI-behandling
Det är sällsynt med så allvarliga biverkningar att behandlingen med TKI behöver avbrytas. Det finns emellertid några viktiga biverkningar som man bör vara vaksam inför; som uttalad trötthet, diarré, munsår eller högt blodtryck. Få patienter får alla dessa biverkningar, men nästan ingen klarar sig undan helt. De flesta behöver dock inte avbryta behandlingen, då man antingen kan dosjustera, eller ta en paus i behandlingen.

Checkpointhämmare möjliggör en immunologisk reaktion riktad mot patientens tumörceller, men det kan också leda till en reaktion mot kroppen egna organ. Dr Ornstein beskriver hur han informerar sina patienter om möjliga biverkningar av immunterapi och att de skall kontakta läkare även vid relativt milda symtom som andfåddhet, diarré, utslag eller feber för bedömning om dessa behöver undersökas närmare och kräver behandling.1

Information finns i bipacksedel och i Bavencio utbildningsmaterial till patienter vid insättande av kombinationsbehandlingen. Det finns att ladda ner här: Utbildningsmaterial Patientguide FASS.se

  1. BAVENCIO (avelumab) Produktresumé Fass.se

Webbsändningar och videos