Hantering av biverkan diarré

Prof. Moshe Ornstein, Medical Oncologist, Cleveland Clinic Taussig Cancer Institute

Hur hanteras en biverkan som diarré när immunterapi med checkpointhämmare (CPI) kombineras med tyrosinkinashämmare (TKI) vid avancerad njurcancer?

En av utmaningarna med kombinationsbehandling med checkpointhämmare och TKI vid njurcancer, är risken för biverkningar, som till exempel diarré. De kan bero på checkpointhämmaren eller på TKI-behandlingen.

Om till exempel biverkningen diarré uppträder vid kombinationsbehandling med immunterapi och TKI-hämmare, som till exempel axitinib, är ett första steg att sätta ut axitinib några dygn. Orsaken till detta är att axitinibs halveringstid endast är 4–6 timmar. En paus i behandlingen med axitinib borde tillfälligt kunna lindra diarrén. När symptomen på diarrén har avtagit, kan man åter sätta in axitinib, i lägre eller samma dos, och om så behövs i kombination med symptomatisk behandling till exempel med loperamid, kromoglicinsyra eller annan liknande behandling.

Om diarrén inte avtagit inom några dygn efter utsättandet av TKI-behandlingen är den troligen relaterad till immunterapin. Man bör då överväga att sätta in kortikosteroider.

  1. BAVENCIO (avelumab) Produktresumé www.fass.se

Webbsändningar och videos