En sjuksköterskas perspektiv gällande terapihantering inom njurcellscancer – fokus på immunterapi

Webbföreläsning med sjuksköterskan Laura Wood, som har mer än 20 års erfarenhet av forskning på njurcancer på Cleveland kliniken i Ohio, USA

De läkemedel som har godkänts för avancerad njurcancer sedan 2005 har förändrat behandlingen i grunden. Prognos och överlevnadschans för patienter med njurcancer förbättras kontinuerligt. Immunterapi mot cancer i njurarna ökar T-cellssvaret hos patienten och nu kan man kombinera behandlingar för bättre resultat.

Sjuksköterskans roll för patienterna med cancer i njuren och deras familjer är viktig under hela cancerns behandlingstid. Vid behandlingsstart är en detaljerad utgångsbedömning av patienten en förutsättning för fortsatt korrekt bedömning av effekt och biverkningar. Patienter med njurcancer är en utsatt patientgrupp; antingen har de en tumör i njuren, eller genomgått en partiell nefrektomi, eller så kan de ha metastaser som påverkar läkemedelsupptaget och kronisk njursvikt.

Utbildning av patienterna är mycket viktigt för att behandlingen ska lyckas. Patienterna behöver känna till kritiska symptom, biverkningar, gränsvärden och när de skall ringa kliniken.

Vid kombinationsbehandling med IO och TKI vid njurcancer kan biverkningarna vara överlappande. Behandling med TKI kan leda till vissa biverkningar, som påverkas av dosering och behandlingsschema. Vid dossänkning svarar ofta patienten snabbt.

Vid hantering av immunrelaterade biverkningar är frekvent monitorering för tidig upptäckt avgörande. Symptomen kan vara diskreta och kan bli allvarliga om diagnos eller intervention fördröjs. Vid misstanke om biverkningar av immunterapin, skall patienterna direkt kontakta behandlande klinik. Det är viktigt med en snabb handläggning; provtagning och utredning styrs av patientens symptom och misstanke om organspecifikt engagemang. Grad och typ av biverkan avgör behandling och ofta krävs ett multidisciplinärt omhändertagande.

Webbsändningar och videos