Effekt och säkerhet BAVENCIO mUC

Effekt och säkerhetsdata för Bavencio® (avelumab) vid behandling av Urotelial cancer (UC), sammanfattad av Strategic Healthcare Partner på Pfizer

Bavencio är avsett som monoterapi för första linjens underhållsbehandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer (UC) som är progressionsfria efter platinabaserad kemoterapi.1 NT-rådet rekommenderar immunterapin Bavencio och det finns även med i det nationella vårdprogrammet för urotelial cancer, d.v.s cancer i urinblåsan och urinvägarna.1,2

JAVELIN Bladder 100-studien, en öppen, randomiserad, multicenterstudie presenterades på ASCO 2020. I studien jämfördes Bavencio som första linjens underhållsbehandling med bästa stödjande vård hos patienter med avancerad urotelial cancer. Primära effektmått var total överlevnad (OS) hos alla randomiserade patienter och hos PDL1-positiva patienter och mättes från randomiseringstillfället efter 4 till 6 cykler med platinabaserad induktionskemoterapi.1

Bavencio och bästa stödjande vård visade en median total överlevnad på 22,1 månader jämfört med 14,6 månader för kontrollarmen som erhöll enbart bästa stödjande vård, vilket innebar en signifikant skillnad på 7,5 månader i den totala studiepopulationen (p=0,0008). Studien visade en 30 % reduktion av risk för död för samtliga randomiserade patienter (95 %, KI: 0,56; 0,86) och överlevnadsvinst kunde påvisas i samtliga subgrupper oavsett PDL1-status eller tidigare kemoterapi.1

Immunrelaterade biverkningar inkluderade hypotyreos, utslag, myosit med flera. Inga grad 4/5 rapporterades och enbart 7 % grad 3. Endast 9 % behövde behandling med högdos kortikosteroider. De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna var symptom på trötthet, klåda och urinvägsinfektion och endast i 12 % av fallen ledde biverkningarna till att patienterna avbröt behandlingen.

OS – Overall Survival = Total överlevnad

  1. BAVENCIO (avelumab) Produktresumé www.fass.se
  2. Nationellt vårdprogram: Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör, 2021-12-20 Version 4.1

Webbsändningar och videos