Effekt och säkerhet BAVENCIO mMCC

Effekt och säkerhetsdata för Bavencio (avelumab) vid behandling av hudcancerformen metastaserad merkelcellscancer (MCC)1, sammanfattad produktchef på Merck.

I studien JAVELIN MERKEL 200 undersöktes effekt och säkerhet för behandling med Bavencio, immunterapi för metastaserat merkelcellskarcinom, som är en ovanlig men aggressiv form av hudcancer som metastaserar i tidigt skede.

Studien består av två delar; Del A inkluderade patienter med metastaserad merkelcellscancer vars cancer hade progredierat under eller efter behandling med kemoterapi. Del B inkluderade patienter med merkelcellscancer som inte fått tidigare systemisk behandling. Patienterna fick Bavencio fram till att deras hudcancer progredierade eller till oacceptabel toxicitet.

Del A – tidigare behandlade patienter
Det primära effektmåttet var bekräftad bästa tumörrespons och resultatet blev 11,4 % komplett respons och 21,6 % partiell respons vilket ger en objektiv responsfrekvens på 33 % (95% KI; 23,3; 43,8). Sekundära effektmått var varaktighet av respons, progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS).

Del B – patienter som inte fått systemisk behandling
Det primära effektmåttet var varaktig respons, definierad som objektiv respons (komplett respons (CR) eller partiell respons (PR)) med en varaktighet på minst 6 månader och resultatet blev att 30,2 % av patienterna uppvisade varaktig respons (95 % KI; (22,0; 39,4). Sekundära effektmått var bekräftad bästa tumörrespons, varaktighet av respons, progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS).

Biverkningar med Bavencio i del A och B inkluderade trötthet, diarré, illamående, klåda och asteni och för grad 3 eller högre: ökat lipas och amylas. Bavencio associeras med immunrelaterade biverkningar som klåda, makulopapulöst utslag och ökat ALT. De flesta av dessa gick tillbaka efter att lämplig medicinsk behandling sattes in eller att Bavencio satts ut. För en komplett lista av biverkningar se fass.se.

  1. BAVENCIO (avelumab) Produktresumé www.fass.se

Webbsändningar och videos