Dr Moshe Ornstein, Taussig Cancer Institute, Ohio föreläser om terapihantering inom mRCC med IO och TKI

Föreläsning om terapihantering vid njurcancer med immunterapi (IO) i kombination med tyrosinkinashämmare (TKI) med Dr Moshe Ornstein

Dr Ornstein belyser vad som är viktigt att beakta vid val av första linjens behandling av cancer i njurarna, vikten av terapihantering och hur man praktiskt gör det i kliniken med hjälp av ett patientfall.

Mycket har hänt inom njurcancerfältet de senaste åren. För bara 7 - 8 år sedan var prognosen för överlevnad vid cancer i njuren ca 12 - 18 månader, men numera kan patienterna leva i många år med metastaserad njurcancer. Utvecklingen med effektiv behandling med immunterapi i olika kombinationer har givit upphov till en del utmaningar, men också till ökad kunskap för behandlande kliniker, för patienterna och för forskningen. Målet är att patienterna skall stå kvar på medicinering så länge som möjligt för bästa resultat och överlevnadschans.

Det är många faktorer att beakta i valet mellan olika kombinationer av immunterapi och TKI vid njurcancer. Effekt och toxicitet måste övervakas. Patienterna behöver utbildas om vilka biverkningar som kan förväntas och när de behöver kontakta kliniken. Det multidisciplinära teamet måste också informeras.

Biverkningarna med immunterapi och TKI som monoterapi är välkända. Svårigheter kan föreligga vid kombinationsbehandling, eftersom man behöver ta reda på vilken behandling som orsakar biverkan.

Webbsändningar och videos