Användning av kortikosteroider vid behandling med checkpointhämmare (CPI)

Prof. Moshe Ornstein, Medical Oncologist, Cleveland Clinic Taussig Cancer Institute

Behandling och uppföljning av patienter med njurcancer beror på graden av immunrelaterade biverkningar. Milda biverkningar (grad 1) kan möjligen behandlas utan intervention, medan svårare (grad 2 - 3) innebär i de flesta fall sjukhusinläggning med support av specialistläkare.

För patienter med grad 2-biverkningar eller motsvarande enligt CTCAE-riktlinjerna* är det vanligt med behandling med kortikosteroider och därefter monitorering för att se om tillståndet förbättras.

Om patienten drabbas av mer allvarliga immunrelaterade biverkningar, som till exempel grad 3-pneumonit, eller grad 3-hepatit innebär det sjukhusinläggning för närmare observation av ett multidisciplinärt team som inkluderar specialistläkare inom aktuella områden.

Denna information gäller enbart behandling med kortikosteroider Kombinationsbehandling kan behöva skjutas upp eller avslutas beroende på grad av biverkan.1

*CTCAE - Common Terminology Criteria for Adverse Events

  1. BAVENCIO (avelumab) Produktresumé www.fass.se

Webbsändningar och videos