Bavencio® (avelumab) vid njurcellscancer

Avelumab är en human monoklonal IgG1-antikropp riktad mot det immunmodulerande ligandproteinet PD-L1 som uttrycks på cellytan.

Terapihantering

Indikation

Bavencio i kombination med axitinib är avsett som första linjens behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer (RCC)¹

Ytterligare information finns i produktresumé på www.fass.se

Dosering & biverkningar

Hur ska immunrelaterade biverkningar övervakas och behandlas?¹

De flesta immunrelaterade biverkningar som uppkommer under behandling med BAVENCIO® (avelumab) är reversibla och hanteras med tillfällig eller permanent utsättning av BAVENCIO®, administrering av kortikosteroider och/eller understödjande behandling.

Vid biverkningar som misstänks vara immunrelaterade ska lämplig utvärdering göras för att bekräfta etiologin eller utesluta andra orsaker.

SmPC: Baserat på biverkningens allvarlighetsgrad, ska behandling med BAVENCIO senareläggas eller avbrytas och kortikosteroider sättas in. Om kortikosteroider används för att behandla en biverkning, ska nedtrappning under minst en månad påbörjas vid förbättring.

Hos patienter vars immunrelaterade biverkningar inte kan kontrolleras med kortikosteroider kan behandling med andra systemiska immunsuppressiva läkemedel övervägas.

Dosering och administreringssätt

Rekommenderad dos av BAVENCIO® är 800 mg administrerat intravenöst under 60 minuter varannan vecka. Administreringen av BAVENCIO® ska fortgå enligt rekommenderat behandlingsschema fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet uppträder.¹

Premedicinering

Inför de första 4 infusionerna med BAVENCIO® ska patienter premedicineras med ett antihistamin och paracetamol. Om den fjärde infusionen fullbordats utan någon infusionsrelaterad reaktion, ska efterföljande doser premedicineras enligt läkarens bedömning.¹

Biverkningar¹

Säkerhet för avelumab i kombination med axitinib har utvärderats hos 489 patienter med avancerad RCC som fick avelumab 10 mg/kg varannan vecka och axitinib 5 mg peroralt två gånger dagligen i två kliniska studier.

I denna patientpopulation var de vanligaste biverkningarna diarré (62,8 %), hypertoni (49,3 %), trötthet (42,9 %), illamående (33,5 %), dysfoni (32,7 %), minskad aptit (26,0 %), hypotyreos (25,2 %), hosta (23,7 %), huvudvärk (21,3 %), dyspné (20,9 %) och artralgi (20,9 %). Se Bavencio produktresumén för den fullständiga listan av biverkningar¹

Verkningsmekanism

Avelumab är en human immunoglobulin G1-(IgG1)-monoklonal antikropp specifikt riktad mot ligand 1 för programmerad celldöd (Programmed Death Ligand 1, PD-L1). Avelumab binder till PD-L1 och blockerar interaktionen mellan PD-L1 och programmerad celldöd receptor-1-(Programmed Death 1, PD-1) och B7.1-receptorer. Detta upphäver PD-L1:s hämmande effekter på cytotoxiska CD8-positiva T-celler, vilket resulterar i att det antitumorala T-cellssvaret återställs.¹

Referenser

  1. Bavencio produktresumé. Merck Europe B.V. www.fass.se