Bavencio® (avelumab) är en human monoklonal antikropp utvecklad för immunterapi vid cancer

Bavencio verkar genom så kallad hämning av immuncheckpoint där den, genom att binda till PD-L1 på tumören, blockerar dess förmåga att inhibera cytotoxiska T-celler.¹

Referenser

  1. Bavencio produktresumé. Merck Europe B.V. www.fass.se